ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ គយរកចំណូលបាន២.៥០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបាននិយាយនៅថ្ងៃទី២៧កុម្ភះអោយដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨កន្លងមកនេះគយរកចំណូលសរុបបានប្រមាណជាង១០ទ្រីលានរៀលឬប្រមាណ ២.៥០០ លានដុល្លារអាមេរិកមានការកើនឡើងជាង ៣២ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧។

លទ្ធផលចំណូលនេះត្រូវប្រមាណជា១២១ភាគតយ នៃផែន ការឆ្នាំ ដែលកំណត់ដោយច្បាប់ ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨៕