ក្រសួង៖ កម្ពុជាអាចជាប្រទេសទី១ ក្នុងអាស៊ានដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ជំនាន់ទី៥ (5G) មុនគេ