អនុប្រធានទី១រដ្ឋសភាទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសវនាការ ជាមួយ គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

(ភ្នំពេញ) ៖ ឯកឧត្ដម អួន ញិុល អនុប្រធានទី១រដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ បនទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងសវនាការ ជាមួយឯកឧត្តម សាយចុង កែវដួងឌី “Saythong Keodouangdy”
ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្មនៃរដ្ឋសភា សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមា
និតឡាវ៕

(សូមរងចាំអានព័ត៌លម្អិត)