របាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung Q2 បង្ហាញពីប្រាក់ចំណេញមាន​ការ​កើនឡើងទោះ​បី​ជាមាន​ការ​រារាំងពីកូវីដ១៩

យើងបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនឈានមុខគេក្នុងត្រីមាសទី ២ រីឯ LG Mobileកំពុង​តែ​ឈានជើង​ធ្លាក់​ចូល​ទឹក។ សាំស៊ុងក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពេញលេញរបស់ខ្លួនសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០ ផងដែរ។

យោង​តាម​របាយការណ៍ខាងលើ ប្រាក់ចំណេញរបស់សាំស៊ុងបានកើនឡើងទាំងក្នុង​ពេល​ខ្លី និងប្រចាំឆ្នាំ។ ប្រាក់​ចំណុល​ទាំង​នោះ​មាន​ប្រភពធំ​មក​ពីChip Memory លើតម្រូវ ដោយ​សារមាន​តម្រូវ​ការ​ខ្លាំងសម្រាប់​ទូរសព្ទពី​ក្រុម​ហ៊ុនផ្សេង។ សម្រាប់អាជីវកម្មទូរស័ព្ទចល័តក៏បានរាយការណ៍ថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រតិបត្តិការប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែ​ទទួល​បាន​ប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះ ២០ភាគរយ។

ដោយ៖ Vireak

ប្រភព៖ GSMAreana