ឡាវ បន្តបិទច្រកព្រំដែន និងច្រកទ្វារទ្វេភាគីរបស់ប្រទេស រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសឡាវ បានជូនដំណឹងពីការបន្តបិទច្រកព្រំដែន និងច្រកទ្វារទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០៕ ដោយ៖ Micheal

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖