សេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌​មានស្តី​ពី​ការ​ទទួល​យកអនុសាសន៍នៃកិច្ច​ប្រជុំពិនិត្យជា​សាកល​តាម​ការកំ​ណត់( UPR)ជុំ​ទី​បី​សម្រាប់កម្ពុជានៅទី​ក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេស​ស្វីស​ កាល​​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ ២០១៩