គ.ជ.ប ៖ មានភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ៨,៨៤៨នាក់ ដែល ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អនុញ្ញាឲ្យសង្កេតមើលការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០

សម្រួលអត្ថបទ ៖ S.T