(វីដេអូ)៖ ពេលពលរដ្ឋមានទុក្ខមានមុខ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន