វីដេអូ៖ ក្រុមឧទ្ទាមក្រៅច្បាប់កាន់តែងងឹត ត្បិតចាញ់ពន្លឺនយោបាយឈ្នះឈ្នះ