ហ្វេសប៊ុកនិយាយថា​បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត (AI) បានជួយជម្រុញការបង្ក្រាបការ​ប្រើ​ប្រាស់​ពាក្យ​មិន​សមរម្យ​យ៉ាងច្រើន​លើ Facebook

ហ្វេសប៊ុកនិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញពាក្យ​មិន​សមរម្យកាន់តែច្បាស់ដោយប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិត(AI)។ របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ផ្តល់នូវព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើពាក្យ​មិន​សមរម្យលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។

របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ហ្វេសប៊ុករួមមានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីអត្រាប្រេវ៉ាឡង់នៃការប្រើ​ពាក្យ​មិន​សមរម្យ។ ក្រុមហ៊ុនប៉ាន់ស្មានថា ០,១០ ទៅ ០,១១ ភាគរយនៃអ្វីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកបានឃើញល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីការប្រើ​ពាក្យ​មិន​សមរម្យដែលស្មើនឹង“ ១០ ទៅ ១១ ទស្សនៈនៃការនិយាយស្អប់សម្រាប់រាល់ការមើលមាតិកា ១០.០០០ ដង” ។ ទោះយ៉ាងណាវាមិនត្រូវបានវាយតម្លៃដោយប្រភពខាងក្រៅឡើយ។

ហ្វេសប៊ុកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនដកចេញនូវការប្រើ​ពាក្យ​មិន​សមរម្យភាគច្រើនលឿនជាងអ្នកប្រើប្រាស់រាយការណ៍ទៅទៀត។ វានិយាយថាក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនៅលើហ្វេសប៊ុក និង Instagram បានលុបចោលការប្រើ​ពាក្យ​មិន​សមរម្យប្រហែល ៩៥ ភាគរយ។

ដោយ៖ Vireak

ប្រភព៖ TheVerge