ក្រុមការងារស.ស.យ.ក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញជូនយុវជនស្រុកក្រូចឆ្មារ

ត្បូងឃ្មុំ៖ ថ្ងៃទី២៨ មេសា គស ២០១៩ ក្រុមការងារស.ស.យ.ក ខេត្ត ចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញជូនយុវជនស្រុកក្រូចឆ្មារ ក្នុងសិក្ខាសាលាលើប្រធានបទចំនួនបី ៖

១ យុវជន និងបរិស្ថាន

២ ការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាព

៣ យុវជន និងការអប់រំ ឃុំទ្រា ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឆាយ វណ្ណា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ២។


\