ស្ថានីយទូរទស្សន៍ចំនួន៧នៅប្រទេសថៃបានដាក់ពាក្យសុំបិទការផ្សាយចាប់ពីខែសីហា តទៅ

(ភ្នំពេញ)៖ ស្ថានីយទូរទស្សន៍ចំនួន៧ នៅប្រទេសថៃ បានដាក់ពាក្យសុំបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនចាប់ពីខែសីហា តទៅ ដោយសារ​មូល​ហេតុខាតបង់រហូតមក និងកំនើននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍តាម Online និង Social Media។

ស្ថានីយទូរទស្សន៍ចំនួន៧នោះរួមមាន៖ Bright TV 20, MCOT Family, Spring News, Voice TV, Channel 28 SD, Nation Multi Media, Channel 3 Family.

នេះបើយោងតាមប្រភពហ្វេសប៉ុក ឈ្មោះ Mao Vutha  ៕