តម្លៃ​សាំង​ចុះបន្ដិចវិញ​ហើយ!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ឱ្យដឹងថា តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​ដែល​អនុវត្ត​ពីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ៣១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ គឺ៖

-ប្រេងសាំង​ធម្មតា តម្លៃ ៣៨០០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ធ្លាក់ថ្លៃ ១៥០រៀល។

-ប្រេង​ម៉ាស៊ូត តម្លៃ ៣៦៥០រៀល​ក្នុងមួយ​លីត្រ ធ្លាក់ថ្លៃ ៥០រៀល៕