ហេតុអ្វីបានជាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ត្រូវបំបែកល្បិចពិលពុល ក្នុងរឿងហូបនំបញ្ចុក?

https://www.youtube.com/watch?v=VDWR1nJi2uo