ក្រុមហ៊ុន LG ប្រកាសដៃគូថ្មីដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធ infotainment រថយន្ត​បញ្ជារ​ដោយសំលេង

ក្រុមហ៊ុន LG បានបង្ហាញ webOS Auto ត្រឡប់មកវិញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយបានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Microsoft ។ ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនបាននាំដៃគូពីរបន្ថែមទៀតគឺ Cerence និង Luxoft ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធ In-Vehicle Infotainment (IVI) របស់ខ្លួន។

ជំនួយការនឹងអាចគ្រប់គ្រងមុខងាររថយន្តផ្សេងៗ ចាប់ពីប្រព័ន្Mediaរហូតដល់ការបើកបរ។ភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Luxoft នឹងផ្តោតលើការបង្កើន WebOS Auto ជាមួយនឹងមុខងារពិសេសៗជាច្រើន។ កាលពីមុនក្រុមហ៊ុន LG ក៏បានទាញក្រុមហ៊ុន Qualcomm និង Volkswagen ចូលទៅក្នុងគំរោង webOS Auto របស់ខ្លួនរួមជាមួយទីនេះនិង Mapbox, iHeart Radio និង Sony Pictures និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតផងដែរ។

ដោយ៖ Vireak