កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០