កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០