កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០