កម្ពុជាទទួលបានយុត្តិធម៌ ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ សង្គ្រោះនាវា Westerdam!