(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជន បញ្ឈប់ការស្គែនមេដៃមន្រ្តី និងបុគ្គលិកនិងសូមកុំឲ្យមានការរើសអើងអ្នកកើតកូវីដ១៩