សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដាក់បទបញ្ជាទៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នរដ្ឋ ឱ្យបញ្ឈប់ការស្កេនមេដៃចូលធ្វើការងារ