តារាងតួលេខនៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន គិតត្រឹមម៉ោង 5:00 នាទីរសៀល ថ្ងៃទី25 ខែមីនា ឆ្នាំ២០២