ក្រុមហ៊ុន Huawei បានវ៉ាដាច់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នាំមុខគេលើទី​ផ្សារ​គ្រឿង​ប្រើ​ប្រាស់

ខណៈពេលដែលការនាំចេញដែលអាចពាក់បាននៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងក្នុងកំឡុងខែមករា និង​ខែមីនារបាយការណ៍ចុងក្រោយពីអាយឌីស៊ី។ ការនាំចេញរួមបញ្ចូលគ្នាមានចំនួនសរុប ១៧,៦ លានគ្រឿងនៅក្នុងត្រីមាសទី ១ នៃឆ្នាំ ២០២០ ហើយក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាអ្នកទទួលផលធំបំផុតខណៈដែលក្រុមហ៊ុននេះបាននាំមុខក្រុមហ៊ុន Xiaomi ហើយ​អាច​ឈាន​ទៅទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កំពូលជាមួយនឹងការនាំចេញចំនួន ៤,២៨ លានគ្រឿង។

Company Q1 2020 shipments
(in millions)
Q1 2020
Market share
Q1 2019 shipments
(in millions)
Q1 2019
Market share
Yearly Growth
Huawei 4.28 24.3% 3.60 18.1% 18.8%
Xiaomi 4.14 23.5% 4.17 21.0% -0.6%
Apple 2.84 16.2% 2.47 12.4% 15.2%
LifeSense 0.78 4.5% 0.45 2.3% 72.9%
BBK Electronics 0.76 4.3% 1.45 7.3% -47.1%
Total 17.61 100.0% 19.87 100.0% -11.3%
Source: IDC

 

ក្រុមហ៊ុន Xiaomi មានការលក់​ធ្លាក់ចុះ ០,៦ ភាគរយ លក់​បាន​ ៤,១៤ លានគ្រឿងខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Apple ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ជាមួយនឹងការនាំចេញចំនួន ២,៨៤ លានគ្រឿង។ យីហោក្នុងស្រុក LifeSense ទទួលបានកំណើនខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការកើនឡើងជិត ៧៣% ខណៈពេលដែលBBKអេឡិកត្រូនិកបានធ្លាក់ចុះ ៤៧% និងលក់ចេញតែ ៧៦៥ ពាន់គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ។

ដោយ៖ Vireak