រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង សម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្រមូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖ Micheal