កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

https://youtu.be/0SWDKsDP5Dc