ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ចេញសេចក្តីណែនាំ ពីវិធានការទប់ស្កាត់ ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ រលកទី២ ដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថយន្ត ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ) នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចេញសេចក្តីណែនាំ ពីវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីត១៩ រលកទី២ ដល់ការដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថយន្ត ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៕ ដោយ៖ Micheal

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖