កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០