សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសមន្ត្រីកំពុងបម្រើការនៅអង្គភាពក្រោមឱវាទទីស្ដីការក្រសួង ចំនួន១០រូប មកបំពេញការងារនៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើសមន្ត្រីកំពុងបម្រើការនៅអង្គភាពក្រោមឱវាទទីស្ដីការក្រសួង ចំនួន១០រូប មកបំពេញការងារនៅនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

១).ផ្នែកផលិតមាតិកាអប់រំឌីជីថល ចំនួន០៤រូប
២).ផ្នែកសិក្សាតាមរយៈអេឡិចត្រូនិក និងអប់រំពីចម្ងាយចំនួន០៤រូប
៣). ផ្នែកគ្រប់គ្រង់បណ្ដាញ Network ឬមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចំនួន០២រូប

– ដាក់ពាក្យចាប់ពី ថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
– បេក្ខជន ផ្ញើ ប្រវត្តិរូប សង្ខេប (CV) តាមរយៈ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល dit@moeys.gov.kh

ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា