សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប ៦៩ឆ្នាំ ថ្ងៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

(ភ្នំពេញ) នាថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជាប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើសារលិខិតក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប ៦៩ឆ្នាំ ថ្ងៃកំណើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨ មិថុនា ១៩៥១២៨ មិថុនា ២០២០)

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖