កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០