ជឿទេថាប្រុសៗនៅអុីរ៉ាក់ ត្រូវគេចាប់រំលោភ ច្រើនជាងស្រីៗ

(អន្តរជាតិ)៖ លទ្ធផលនៃការស្ទាបស្ទង់មតិរបស់BBCដែលគេបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកអារ៉ាប់ បានជួបរឿងមិនគួរអោយជឿថា ក្នុងប្រទេសអុីរ៉ាក់ ប្រុសៗត្រូវគេរំលោភទាំងកាយទាំងចិត្ត ក្នុងចំនួនច្រើនជាងស្រីៗ។
ចឹងបុរសណាចង់សាកអោយស្រីៗរំលោភ គួរទៅអុីរ៉ាក់?