មិន​ចេះ​បង្កើត​គណនី​​Apple ID មែន​ទេ?​ តោះ​មក​រៀន​បង្កើត​ទាំង​អស់​គ្នា

តាម​ពិតការ​បង្កើត​គណនី Apple ID  មិន​ពិបាក​ទេ​សម្រាប់​អ្នក​ចេះ តែ​សម្រាប់​អ្នក​មិន​ចេះ​វិញ​ហាក់​ពិបាក​បន្តិច​ហើយ​។ តោះ​កុំ​ខាត​ពេល​ មក​រៀន​បង្កើ​ត​ទាំង​អស់​គ្នា។​