គាំងនិយាយលេងចេញទាំងសងខាង ! រថយន្តដឹកទំនិញប៉ះជាមួយរថយន្តស៊េរីទំនើបតម្លៃជាង១លានដុល្លារ