បទយកការណ៍៖ ចំណាប់អារម្មណ៍ អ្នកអុំទូកង មុនថ្ងៃបុណ្យអុំទូក