វិធីលាក់កន្លែងដែលអ្នកបានទៅ នៅក្នុង Google Map របស់អ្នកដើម្បី​រក្សាការសម្ថាត់

Google បានដាក់ដំណើរការមុខងារ Incognito ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលទៅ MIA ពេលកំពុងប្រើកម្មវិធីផែនទី។ និយាយម៉្យាងទៀតអ្នកអាចប្រើផែនទីំ Google ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញកន្លែងដែលអ្នកនឹងទៅ ដែលអាចមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នករៀបចំផែនការ Suprise ឬទិញនំខួបកំណើតអោយ​គ្រួសាររបស់​អ្នក ល ។ នៅពេលដែលអ្នកនៅក្នុង Icognito ផែនទីនឹងមិនរក្សាទុកកន្លែងដែលអ្នកបានស្វែងរកទេក្នុងករណីដែលអ្នកភ្លេច​បិទការចែករំលែកទិតាំង​របស់អ្នកនៅក្នុងគណនី ​Google ជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់។

វិធីបើក និងបិទ incognito Mode
1. នៅលើទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នកសូមបើកកម្មវិធីផែនទី Google ។

2. នៅជ្រុងខាងលើផ្នែកខាងស្តាំសូមប៉ះរូបតំណាងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។

3. ចុចបើក ឬបិទ Incognito។

ប្រភព៖ GSMAreana

ដោយ៖ Vireak