កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃពុធ ទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩