ទូរស័ព្ទ​ ១០គ្រឿងដែល​ទទួល​បាន​ការចាប់​អារម្មណ៍បំផុត​ក្នុង​សប្ដាហ៍ទី2 ខែធ្នូ

Xiaomi នៅតែលេចធ្លោនៅក្នុងតារាងក្នុងសប្តាហ៍ទី 2 ខែធ្នូ​នេះ។ Mi note 8 Pro ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១​វិញ ដោយ​កាល​ពី​មុន​វា​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​២ រីឯទូរស័ព្ទ Xiaomi មួយទៀតឈ្មោះ Mi Note 10 រក្សា​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់លេខ៤ ដូចកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរ។

ក្រៅពីនេះ Samsung Galaxy A50 នៅតែរក្សាចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥ ដដែលព្រោះថា Galaxy A70 បងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្លួនទទួលបានលេខ៣។

X2 Pro របស់ Realme បានធ្លាក់ចុះដល់លេខ ៩ ដោយសារតែមាន​វត្តមាន​របស់ Apple iPhone 11 Pro Max ។

តោះកុំឱ្យខាតពេល​មក​មើល​តារាងចំណាត់​ថ្នាក់​ខាង​ក្រោម៖

Xiaomi Redmi Note 8 Pro
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 1

ពីមុន​លេខរៀងទី៖ 2

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Xiaomi Redmi Note 8
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 2
ពីមុន​លេខរៀងទី៖ 3

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Xiaomi Redmi K30 5G
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 3
ពីមុន​លេខរៀងទី៖ 1

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Xiaomi Mi Note 10
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 4
ពីមុន​លេខរៀងទី៖ 4

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

 

Samsung Galaxy A50
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 5
ពីមុន​លេខរៀងទី៖ 5

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Samsung Galaxy A70
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 6
ពីមុន​លេខរៀងទី៖: 9

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Xiaomi Mi Note 10 Pro
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 7
NEW IN

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Huawei nova 6 5G
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 8
NEW IN

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Realme X2 Pro
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 9
ពីមុន​លេខរៀងទី៖ 6

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

Apple iPhone 11 Pro Max
ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៖ 10
NEW IN

កម្លាំងម៉ាស៊ីន

 

ប្រភព៖ GSMAreana

ដោយ៖ Vireak