កម្មវិធី “៦០ នាទីមាស” ផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩